• کمتر از 10درصد اعتبارات آبیاری نوین به سمنان تخصیص یافته است!

    کمتر از 10درصد اعتبارات آبیاری نوین به سمنان تخصیص یافته است!

    ایسنا/سمنان مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به کمبود منابع آبی در این استان و لزوم توجه بیش از پیش به سامانه های نوین آبیاری گفت: امسال کمتر از 10 درصد اعتبارات مصوب سامانه‌های نوین آبیاری به استان سمنان تخصیص یافته است. حسین شاهینی در جمع