• ایجاد رشته دکترای مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری در دانشگاه سمنان

    ایجاد رشته دکترای مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری در دانشگاه سمنان

    ایسنا/سمنان مدیر گروه نفت دانشگاه سمنان گفت : پس از دو سال ارائه درخواست و پیگیری با ایجاد رشته مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری از سوی شورای گسترش آموزش عالی در دانشکده مهندسی نفت دانشگاه سمنان موافقت شد . دکتر محمد حسین صابری با اعلام این خبر اظهار کرد: دانشگاه سمنان با تکیه بر توانمندی علمی