• شوک درمانی بجای اصلاح ساختاری موجب ایجاد بحران های اقتصادی مختلفی شده است

    شوک درمانی بجای اصلاح ساختاری موجب ایجاد بحران های اقتصادی مختلفی شده است

    ایسنا/قم دکتر توکلی ساختار بودجه ریزی در کشور را دارای آسیب هایی برشمرد و تصریح کرد: گسستگی بودجه از برنامه های توسعه، اتکای بودجه به نفت، کسری مزمن بودجه، سهم بالای بودجه جاری، سهم کم مالیات در بودجه و سهم کم بودجه عمرانی از اشکالات موجود در ساختار بودجه کشور است. دکتر محمدجواد توکلی استادیار گروه